06/25/23 – PROMOTION DAY “God’s Masterpiece” – Ephesians 2:8-10 – Rev. Verlyn U. B. Gant